<rp id="bbj0m"><object id="bbj0m"><blockquote id="bbj0m"></blockquote></object></rp>
<th id="bbj0m"></th>
 • <ruby id="bbj0m"><noframes id="bbj0m"><ol id="bbj0m"></ol></noframes></ruby>
  1. <th id="bbj0m"><track id="bbj0m"></track></th>
  2. t? v?n mi?n phí:

   +84-363676659

   N?NG L?C C?NG TY OKATA

   Lu?n t?p trung vào nghiên c?u và s?n xu?t thi?t b? t? ??ng hóa

   ?U TH? S?N PH?M

   • GIAO HàNG NHANH CHóNG

    Sau khi hai bên ky k?t h?p ??ng, tr? thi?t b? phi tiêu chu?n ra s? phát hàng trong vòng 1-10 ngày, v?i các thi?t b? phi tiêu chu?n s? c?n c? vào tình hình c? th? ?? xác ??nh!

   • K? THU?T TIêN TI?N

    Tích c?c h?c t?p áp d?ng k? thu?t tiên ti?n c?a các n??c, k?t h?p v?i k? thu?t m?i ?? chính xác cao, sai s? nh? do b? ph?n nghiên c?u c?a c?ng ty chúng t?i cùng v?i nhu c?u c?a khách hàng, nghiên c?u phát tri?n ra nh?ng máy móc thi?t b? t? ??ng hóa phù h?p v?i khách hàng.

   • AN TOàN Có B?O ??M

    C?ng ty ?? ???c ch?ng nh?n là doanh nghi?p c?ng ngh? cao thu?c c?p qu?c gia trong nhi?u n?m và có h?n 70 b?ng sáng ch? ??c quy?n, trong ?ó có h?n 30 b?ng sáng ch? phát minh và b?n quy?n sáng tác ph?n m?m.

   • KI?M SOáT CH?T L??NG NGHIêM NG?T

    Có s? h?u các x??ng gia c?ng và d?ng c? th? nghi?m, quy trình ki?m tra thi?t b? nghiêm ng?t, ki?m tra nguyên v?t li?u nh?p x??ng, ki?m tra trong quá trình s?n xu?t, các b? ph?n liên k?t ki?m tra ?ánh giá tr??c khi phát hàng, lu?n ki?m soát t?ng khau m?t.

   • TU?I TH? THI?T B? DàI

    Có s? h?u các x??ng gia c?ng và d?ng c? th? nghi?m, quy trình ki?m tra thi?t b? nghiêm ng?t, ki?m tra nguyên v?t li?u nh?p x??ng, ki?m tra trong quá trình s?n xu?t, các b? ph?n liên k?t ki?m tra ?ánh giá tr??c khi phát hàng, lu?n ki?m soát t?ng khau m?t.

   N?M ?U ?I?M KHI L?A CH?N OKATA

   CHUYêN M?N CHUYêN NGHI?P, N?NG L?C B?O ??M

   KINH NGHI?M 16 N?M TRONG NGàNH
   ??N V? CUNG C?P D?CH V? S?N XU?T T? ??NG HóA

   Có 16 n?m kinh nghi?m nghiên c?u và s?n xu?t thi?t b? t? ??ng hóa t?p trung vào máy b?n vít t? ??ng, máy hàn thi?c t? ??ng, máy tra keo t? ??ng;

   C?ng ty chúng t?i là m?t doanh nghi?p tích h?p c?ng ngh? cao có k? s? thi?t k?, s?n xu?t, l?p ráp, ch?y th?, b?o trì, h?u m?i;

   ?? có nhi?u doanh nghi?p l?n mua thi?t b? và hài lòng v?i các gi?i pháp c?a chúng t?i ??a ra, t? l? quay l?i c?a khách hàng 98%;

   T? v?n ngay
   okata

   ??C L?P NGHIêN C?U PHáT TRI?N , T? S?N XU?T T? BáN HàNG, CHI PHí GIá THàNH TH?P

   GI?I PHáP Và D?CH V? CHUYêN NGHI?P
   GIúP B?N KI?M SOáT CHI PHí S?N PH?M T? ??U NGU?N

   T?t c? các s?n ph?m ??u ???c c?ng ty chúng t?i t? mình nghiên c?u và s?n xu?t ?? ??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m ??t tiêu chu?n;

   ?u ??i v? giá v?i s?n ph?m cùng lo?i, cùng th?ng s? , b?o ??m v? ch?t l??ng, ti?t ki?m chi phí l?n

   T? s?n xu?t t? bán hàng, d?ch v? m?t c?a, lo?i b? các liên k?t trung gian, ti?t ki?m chi phí cho khách hàng;

   CáC GI?I PHáP ???C THI?T K? RIêNG PHù H?P V?I B?N

   QUY TRìNH QU?N LY S?N XU?T KHOA H?C ??T CH?T L??NG V??T TR?I
   K? S? THI?T K? C? KHí Và K? S? PH?N M?M Có TH?M NIêN

   C?ng ty có l?c l??ng nhan tài xu?t s?c trong l?nh v?c c? khí t? ??ng hóa và c? ?i?n t? ??ng hóa, trong ?ó có h?n 10 k? thu?t viên cao c?p;

   D?a theo quy cách và th?ng s? k? thu?t khác nhau c?a s?n ph?m ?? xay d?ng nên các gi?i pháp phù h?p;

   T? v?n ngay

   GI?Y CH?NG NH?N , S?N PH?M Có B?O ??M

   Có H?N 70 B?NG SáNG CH?
   H?N 30 B?NG SáNG CH? PHáT MINH Và B?N QUY?N SáNG TáC PH?N M?M

   Các s?n ph?m ?? ??t ???c ch?ng nh?n CE và ISO, ??t ch?ng nh?n doanh nghi?p c?ng ngh? cao vào n?m 2015 và giành ???c nhi?u quy?n sáng ch? vào n?m 2011, ??t ???c ch?t l??ng s?n ph?m t?t, tính n?ng ?n ??nh h?n, s? d?ng thu?n ti?n h?n và nhi?u h??ng gi?i pháp cho các v?n ?? khác nhau c?a khách hàng

   Ki?m soát ch?t ch? m?i quy trình t? nghiên c?u thi?t k?, ch? t?o thi?t b?, l?p ráp ch?y th? ??n d?ch v? h?u m?i.

   T? v?n ngay

   C? CH? D?CH V? H?U M?I “PH?C V? CAO C?P”

   TH?C S? KHI?N B?N KH?NG CòN LO L?NG
   ?? TR? THàNH ??I TáC CHI?N L??C C?A NHI?U DOANH NGHI?P N?I TI?NG TH? GI?I

   ??i ng? d?ch v? k? thu?t chuyên nghi?p s? theo d?i ti?n ?? s?n xu?t ??n hàng c?a b?n trong toàn b? quá trình và th??ng xuyên th?ng báo ti?n ?? s?n xu?t;

   Th?m h?i khách hàng ??nh k?, b?o trì ??nh k?, ?ào t?o v?n hành mi?n phí;

   ??n hi?n tr??ng trong vòng 8 gi? k? t? khi x?y ra tr??ng h?p kh?n c?p và gi?i quy?t v?n ?? trong vòng 72 gi?;

   T? v?n ngay
   日本...国产真实破苞视_精品久久香蕉国产线看观看亚洲_国产啪精品视频1314_97久久久久人妻精品区一

   <rp id="bbj0m"><object id="bbj0m"><blockquote id="bbj0m"></blockquote></object></rp>
   <th id="bbj0m"></th>
  3. <ruby id="bbj0m"><noframes id="bbj0m"><ol id="bbj0m"></ol></noframes></ruby>
   1. <th id="bbj0m"><track id="bbj0m"></track></th>