<rp id="bbj0m"><object id="bbj0m"><blockquote id="bbj0m"></blockquote></object></rp>
<th id="bbj0m"></th>
 • <ruby id="bbj0m"><noframes id="bbj0m"><ol id="bbj0m"></ol></noframes></ruby>
  1. <th id="bbj0m"><track id="bbj0m"></track></th>
  2. t? v?n mi?n phí:

   +84-363676659

   Máy hàn thi?c t? ??ng

   Xem phan lo?i

   Robot hàn thi?c b?n tr?c hoàn toàn t? ??ngQuay l?i

   ?? l?p ráp các b? ph?n linh ki?n nh?, có t?c ?? cao và ?? chính xác cao

   T?i tr?ng v?n chuy?n t?i ?a là 6kg

   Chi?u dài tay tr?c tùy ch?n: 450mm, 550mm ho?c 650mm

   Cung c?p th?ng s? l?p ??t trên m?t bàn, tr?n, t??ng

   Các th?ng s? ?áp ?ng ISO tiêu chu?n phòng s?ch (ISO14644-1:2015) và tiêu chu?n ESD   Robot hàn thi?c b?n tr?c hoàn toàn t? ??ng
   • Chi ti?t s?n ph?m
   • Th?ng s? s?n ph?m

   Hi?u su?t cao

   Ph?m vi chuy?n ??ng t?i ?a, thi?t k? Max-E cho phép s? d?ng kh?ng gian nhi?u h?n

   Th?i gian tu?n hoàn 0,39 giay t?ng t?ng  s?n ph?m ???c x? ly

   T?c ?? t?ng/gi?m t?c tuy?t v?i, kh?i ??ng/d?ng êm ái

   T?c ?? cao h?n g?n 8000 mm/s cho phép các b? ph?n ???c ch?y nhanh chóng và chính xác

   Thi?t k? cánh tay có ?? c?ng cao ??c ?áo v?i ?? rung sau th?p


   Các lo?i và c?u hình cánh tay ?a d?ng

   Có s?n các chi?u dài cánh tay 450, 550 và 650 mm, cho phép khách hàng l?a ch?n cánh tay t?t nh?t cho c?ng vi?c c?a mình

   Các m?u g?n trên m?t bàn, tr?n và t??ng bên

   Các m?u tuan th? ISO Clean (ISO14644-1:2015) và ESD cho các ?ng d?ng bán d?n nh?y c?m t?nh ?i?n nh? driver ? c?ng

   Tr?c Z v?i chi?u dài tay 180 mm (150 mm, lo?i làm s?ch) và 330 mm (300 mm, lo?i làm s?ch)


   Ph?n m?m phát tri?n và ?i?u khi?n m?nh m?

   Epson RC+ gi?m th?i gian nghiên c?u nh? tính d? s? d?ng hàng ??u trong ngành

   B? ?i?u khi?n hai t?ng mang ??n các gi?i pháp robot G6 hi?u su?t cao ho?c chi phí th?p

   Các tùy ch?n tích h?p t?i ?a hóa hi?u su?t h? th?ng và gi?m th?i gian phát tri?n t?ng th?

   Hi?u su?t x? ly v??t tr?i, nhanh h?n các dòng máy Epson t??ng t?


   Thích h?p cho nhi?u ?ng d?ng và ngành c?ng nghi?p

   ? t? - l?p ráp g??ng/kính, l?p ráp m?-?un ?ánh l?a, l?p ráp và ki?m tra ?èn pha và ?èn h?u, c?m truy?n ??ng, c?m ly h?p, c?m phun nhiên li?u, c?m b?ng ?i?u khi?n, c?m mui xe và khóa c?p

   ? c?ng - h?p b?o v? b? sung, ?ánh bóng ??a, l?p ráp cassette, l?p ráp ? ??a có ?? chính xác cao

   Y t? - gia c?ng l??i dao m?, ?úc d?ng c? nha khoa, l?p ráp pin máy ?i?u hòa nh?p tim, hàn day laser, l?p ráp máy tr? thính

   T? ??ng hóa phòng thí nghi?m - ?óng gói ?ng hút, Trình t? xét nghi?m DNA, Phan tích máu, ?óng n?p ?ng nghi?m, X? ly ?ng nghi?m

   S?n ph?m tiêu dùng - l?p ráp thi?t b? gia d?ng, l?p ráp ch?i s?n, l?p ráp bàn ch?i ?ánh r?ng ?i?n, l?p ráp c?a máy, s?n xu?t loa, l?p ráp máy c?t c?, l?p ráp ??u n?i

   S?n ph?m c?ng nghi?p - thi?t b? ?úc/d? hàng, c?m ??u báo khói, c?m ??u n?i cáp quang, c?m bóng ?èn, ki?m tra van th?y l?c

   Vi?n th?ng - l?p ráp và th? nghi?m ?i?n tho?i di ??ng, l?p ráp và th? nghi?m v? tuy?n ?i?n

   D??c ph?m - Làm thu?c theo toa tùy ch?nh, ?óng gói máy tính b?ng, phan tích c?u trúc tinh th? protein

   N?ng l??ng m?t tr?i - l?p ráp t?m pin

   Bao bì – bao bì th?t, c?t và ?óng gói h?p, bao bì linh ki?n nh?a, bao bì ?ng hút, bao bì s?n ph?m

   Ch?t bán d?n - l?p ráp và th? nghi?m chip tùy ch?nh, hàn m?ch, ki?m tra b?ng m?ch t? ??ng, l?p ráp linh ki?n ?i?n t? hàng kh?ng v? tr?

   Th?c ph?m - ch? bi?n th?t, hái và c?t rau, ?óng gói s?n ph?m

   ?i?n t? - Ki?m tra bo m?ch PC, t? ??ng v? sinh linh ki?n b?ng m?ch


   Model s?n ph?m

   G6-651S

   Ph??ng th?c l?p ??t

   ??t trên bàn

   L?p trên tr?n nhà

   Treo lên t??ng

   Chi?u dài tay

   Tay tr?c 1-2

   650 mm

   T?c ?? chuy?n ??ng l?n nh?t

   Kh?p 1-2

   7900 mm/s

   Kh?p 3

   1100 mm/s

   Kh?p 4

   2400 °/s

   Tr?ng l??ng (Kh?ng bao g?m cáp)

   28 kg

   29.5 kg

   ?? l?p l?i

   Kh?p 1-2

    

   ±0.015 mm

   Kh?p 3

   ±0.01 mm

   Kh?p 4

   ±0.005°

   Ph?m vi chuy?n ??ng t?i ?a

    

   Kh?p 1

   ±152°

   ±148°

   Kh?p 2

   ±147.5°

   Kh?p 3

   150 mmQuy cách ph?m vi c?a lo?i tiêu chu?n

   180 mm

   Quy cách ph?m vi c?a lo?i phòng s?ch ho?c lo?i b?o v?

   Kh?p 4

   ±360°

   T?i tr?ng

   Quy ??nh

   3 kg


   L?n nh?t

   6 kg

   Th?i gian tu?n hoàn tiêu chu?n

   0.39

   Kh?p s? 4 m? men quán tính cho phép

   Quy ??nh

   0.01 kg·m2

   L?n nh?t

   0.12 kg·m2

   Tiêu th? ?i?n

   Kh?p 1

   400 W

   Kh?p 2

   400 W

   Kh?p 3

   200 W

   Kh?p 4

   100 W

   áp l?c ??nh kh?p 3

   150 N

   Tr? v? v? trí ban ??u

   Kh?ng c?n tr? v? v? trí ban ??u

   ???ng ?i?n

   15 kim (c?ng m? ph?ng D-Sub). 9 kim (c?ng m? ph?ng D-Sub)

   ???ng khí

   ?4mm×2, ?6mm×2

   Khu v?c l?p ??t

   Tiêu chu?n/ phòng s?ch và ch?ng t?nh ?i?n*3 /b?o v?*4

   B? ?i?u khi?n

   RC700-A

   Tiêu chu?n an toàn

   CE,KC,UL


   ?? xu?t s?n ph?m liên quan

   <
   • Day chuy?n hàn t? ??ng cho b?ng ?i?u khi?n thi?t b? báo khói

   • Máy hàn thi?c l?t t? ??ng tr?c Y

   • Máy hàn thi?c t? ??ng ki?u workstation (máy tr?m) ?a n?ng k?t h?p linh ho?t.

   • Dòng máy hàn siêu cao t?n

   • Máy hàn thi?c t? ??ng

   • Robot hàn thi?c b?n tr?c hoàn toàn t? ??ng

   • Robot sáu tr?c hàn thi?choàn toàn t? ??ng

   • Máy hàn thi?c t? ??ng

   • Máy hàn ?i?m DC bi?n t?n cao t?n

   • Máy hàn thi?c t? ??ng

   >
   Trang sau: Trang cu?i
   日本...国产真实破苞视_精品久久香蕉国产线看观看亚洲_国产啪精品视频1314_97久久久久人妻精品区一

   <rp id="bbj0m"><object id="bbj0m"><blockquote id="bbj0m"></blockquote></object></rp>
   <th id="bbj0m"></th>
  3. <ruby id="bbj0m"><noframes id="bbj0m"><ol id="bbj0m"></ol></noframes></ruby>
   1. <th id="bbj0m"><track id="bbj0m"></track></th>