<rp id="bbj0m"><object id="bbj0m"><blockquote id="bbj0m"></blockquote></object></rp>
<th id="bbj0m"></th>
 • <ruby id="bbj0m"><noframes id="bbj0m"><ol id="bbj0m"></ol></noframes></ruby>
  1. <th id="bbj0m"><track id="bbj0m"></track></th>
  2. t? v?n mi?n phí:

   +84-363676659

   Máy hàn thi?c t? ??ng

   Xem phan lo?i

   Robot sáu tr?c hàn thi?choàn toàn t? ??ngQuay l?i

   T?i tr?ng t?i ?a 4kg

   T?c ?? cao, ?? chính xác ??nh v? l?p l?i cao, t?i ?a hóa n?ng su?t

   Thi?t k? nh? g?n và s?p x?p linh ho?t

   Robot sáu tr?c hàn thi?choàn toàn t? ??ng
   • Chi ti?t s?n ph?m
   • Th?ng s? s?n ph?m

   Robot 6 tr?c C4 nh? g?n Okata ???c ch? t?o ?? mang l?i s? linh ho?t, ph?m vi chuy?n ??ng và t?c ?? t?i ?a. Bao g?m t?t c? các c?ng ngh? m?i trong thi?t k? và ho?t ??ng c?a robot. Robot 6 tr?c nh? g?n C4 k?t h?p v?i c?ng ngh? servo truy?n ??ng ?i?n c?a chúng t?i t?o ra k?t qu? hi?u su?t cao mà khách hàng mong ??i. ??ng th?i, nó ???c k?t h?p v?i b? ?i?u khi?n RC700 m?i và n?n t?ng ph?n m?m RC+7.0 ?? cung c?p cho b?n các ?ng d?ng hi?u qu? h?n.

   Hi?u su?t cao

   Th?i gian tu?n hoàn d?n ??u ngành

   Nhanh h?n các th??ng hi?u robot 6 tr?c khác

   T?i tr?ng lên t?i 4kg trong khi v?n duy trì th?i gian tu?n hoàn nhanh nh?t

   ?? chính xác ??nh v? l?p l?i cao, phù h?p v?i mong ??i c?a khách hàng

   Thi?t k? than tuy?n tính m?ng và c? tay siêu nh? g?n mang ??n s? linh ho?t t?i ?a

   Ph?m vi chuy?n ??ng r?ng, có th? ti?p c?n nh?ng khu v?c mà các robot nh? khác kh?ng th? ti?p c?n ???c

    

   Ph?n m?m phát tri?n và ?i?u khi?n m?nh m?

   B? ?i?u khi?n m?i RC700 c?a Okata  cung c?p giao di?n phong phú h?n và d? s? d?ng h?n

   RC+7.0 m?i c?a Okata cung c?p các ch?c n?ng phát tri?n m?nh m? h?n, d?n ??u ngành v? tính d? s? d?ng và ti?t ki?m th?i gian phát tri?n

   Các tùy ch?n b? sung có th? ???c tích h?p ?? t?i ?a hóa hi?u su?t h? th?ng và gi?m th?i gian phát tri?n t?ng th? (xem trang tùy ch?n ?? bi?t thêm th?ng tin)

   Kh? n?ng x? ly hi?u su?t cao nhanh g?p nhi?u l?n so v?i các h?ng khác

   Tích h?p ??y ??

   H??ng d?n tr?c quan

   K?t n?i m?ng

   Các k?t n?i DeviceNet, fieldbus, Ethernet, IP, CC-Link, thi?t b? m?ng, day t?ng

   An ninh và Ki?m toán

   Trình t?o GUI

   ?i?u khi?n tr?c khác

   Theo d?i b?ng t?i

   Cung c?p  các ki?u làm  s?ch/ESD

    

   Thích h?p cho nhi?u ?ng d?ng và ngành c?ng nghi?p

   Xe h?i

   Y h?c

   T? ??ng hóa phòng thí nghi?m

   ?i?n t? dan d?ng

   Nh?ng s?n ph?m c?ng nghi?p

   Th?ng tin

   D??c ph?m

   Ch?t bán d?n

   Thi?t b? ?i?n t?


   Model s?n ph?m

   C4-A601S

   Ph??ng th?c l?p ??t

   ?? bàn/ treo tr?n

   ?? t? do chuy?n ??ng

   6

   Ph?m vi chuy?n ??ng t?i ?a

   ?i?m P: Th?ng quan trung tam J4/J5/J6

   600 mm

   B? m?t m?t bích c? tay

   665 mm

   T?c ?? di chuy?n t?i ?a

     Kh?p 1

   450°/s

   Kh?p 2

   450°/s

   Kh?p 3

   514°/s

   Kh?p 4

   555°/s

   Kh?p 5

   555°/s

   Kh?p 6

   720°/s

   Tr?ng l??ng máy ( kh?ng g?m day cáp)

   27 kg

   ?? l?p l?i ??nh v?

   Kh?p 1-6

   ±0.02 mm

   Ph?m vi chuy?n ??ng t?i ?a

   Kh?p 1

   ±170° deg; (UL specification ± 160 deg)

   Kh?p 2

   -160°~+65°

   Kh?p 3

   -51°~+225°

   Kh?p 4

   ±200°

   Kh?p 5

   ±135°

   Kh?p 6

   ±360°

   T?i tr?ng

   Tiêu chu?n

   1 kg


   L?n nh?t

   4 kg (Cánh tay tr?c h??ng xu?ng d??i 5KG)

   Th?i gian tu?n hoàn tiêu chu?n

   0.37  giay


   Momen quán tính cho phép

   Kh?p 4

   0.15 kg·m2

   Kh?p 5

   0.15 kg·m2

   Kh?p 6

   0.1 kg·m2

   Tiêu th? ?i?n n?ng ??ng c?

   Kh?p 1

   400 W

   Kh?p 2

   400 W

   Kh?p 3

   150 W

   Kh?p 4

   50 W

   Kh?p 5

   50 W

   Kh?p 6

   50 W

   Tr? v? v? trí ban ??u

   Kh?ng c?n tr? v? v? trí ban ??u

   ???ng ?i?n s? d?ng

   9 chan (??u n?i analog D-Sub)

   ???ng khí s? d?ng

   ?4mm×4

   M?i tr??ng l?p ??t

   Tiêu chu?n/ phòng s?ch và ch?ng t?nh ?i?n

   B? ?i?u khi?n

   RC700-A

   Tiêu chu?n an toàn

   CE,KC,UL


   ?? xu?t s?n ph?m liên quan

   <
   • Dòng máy hàn siêu cao t?n

   • Máy hàn thi?c l?t t? ??ng tr?c Y

   • Máy hàn ?i?m DC bi?n t?n cao t?n

   • Day chuy?n hàn t? ??ng cho b?ng ?i?u khi?n thi?t b? báo khói

   • Robot hàn thi?c b?n tr?c hoàn toàn t? ??ng

   • Máy hàn thi?c t? ??ng

   • Máy hàn thi?c t? ??ng

   • Robot sáu tr?c hàn thi?choàn toàn t? ??ng

   • Máy hàn thi?c t? ??ng ki?u workstation (máy tr?m) ?a n?ng k?t h?p linh ho?t.

   • Máy hàn thi?c t? ??ng

   >
   日本...国产真实破苞视_精品久久香蕉国产线看观看亚洲_国产啪精品视频1314_97久久久久人妻精品区一

   <rp id="bbj0m"><object id="bbj0m"><blockquote id="bbj0m"></blockquote></object></rp>
   <th id="bbj0m"></th>
  3. <ruby id="bbj0m"><noframes id="bbj0m"><ol id="bbj0m"></ol></noframes></ruby>
   1. <th id="bbj0m"><track id="bbj0m"></track></th>