<rp id="bbj0m"><object id="bbj0m"><blockquote id="bbj0m"></blockquote></object></rp>
<th id="bbj0m"></th>
 • <ruby id="bbj0m"><noframes id="bbj0m"><ol id="bbj0m"></ol></noframes></ruby>
  1. <th id="bbj0m"><track id="bbj0m"></track></th>
  2. t? v?n mi?n phí:

   +84-363676659

   Day chuy?n s?n xu?t t? ??ng b? ngu?n ?i?n

   M? t?

   1. S? d?ng PC ?? th?c hi?n trao ??i th?ng tin gi?a ng??i và máy

   2. S?n ph?m nghiêng t? 30 ?? ??n 45 ?? và s? d?ng xi lanh ?? th?c hi?n ch?c n?ng.

   3. ? th? ngu?n ?i?n t? ??ng ki?m tra (th? giác) t?t c? trong m?t máy

   Gi?i thi?u thi?t b?

   PC ???c s? d?ng ?? th?c hi?n trao ??i th?ng tin gi?a ng??i và máy và PC ?i?u khi?n chuy?n ??ng cánh tay robot và các b? ph?n liên quan thao tác chính xác, hi?u qu?, vào li?u có tr?t t?, b?t vít, ki?m tra, kh?c laser, t? ?ó th?c hi?n tác nghi?p t? ??ng hóa s?n ph?m

   Th?ng qua vi?c th?c hi?n ph??ng án này ch?t l??ng s?n ph?m ???c c?i thi?n hi?u qu?, ti?t ki?m chi phí nhan c?ng và qu?n ly, cu?i cùng là nang cao hi?u su?t s?n xu?t và kh? n?ng c?nh tranh th? tr??ng c?a doanh nghi?p.

   H??NG D?N QUY TRìNH X? LY KHI NGUYêN LI?U KH?NG ??U

   GI?I THI?U C?U T?O T?NG TH? C?A MáY B?N VíT T? ??NG

   VIDEO ?NG D?NG

   Thi?t b? v?n hành ??n gi?n, hi?u qu? và ?n ??nh, giúp gi?m ?áng k? t? l? ch?n th??ng và chi phí lao ??ng liên quan ??n c?ng vi?c; t?c ?? hàn nhanh, v??t xa máy hàn th? c?ng truy?n th?ng nhi?u l?n.

   Day chuy?n s?n xu?t hoàn toàn t? ??ng
   Day chuy?n s?n xu?t hoàn toàn t? ??ng
   Máy hàn
   Máy hàn
   P1040712 kéo hàn
   P1040712 kéo hàn
   ?ng d?ng vít
   ?ng d?ng vít
   máy vít cho ngành c?ng nghi?p ? t?
   máy vít cho ngành c?ng nghi?p ? t?
   máy vít am thanh
   máy vít am thanh
   ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
   ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
   ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
   ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
   ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
   ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng

   GI?Y CH?NG NH?N B?NG PHáT MINH SáNG CH? C?NG TY C?NG NGH? TH?NG MINH OKATA

   C?ng ty c?ng ngh? th?ng minh OKATA là doanh nghi?p c?ng ngh? cao thu?c c?p qu?c gia và doanh nghi?p c?ng ngh? dan doanh ?? ???c ch?ng nh?n,
   có h?n 70 b?ng ??c quy?n, trong ?ó có h?n 30 b?n quy?n sáng tác ph?n m?m và b?ng phát minh sáng ch?

   C?ng ty ??t ch?ng nh?n h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng qu?c t? ISO 9001 và hàng lo?t s?n ph?m c?a c?ng ty ?? ??t nhi?u ch?ng nh?n khác nhau nh? UL, GS và CE.
   B?ng phát minh sáng ch?
   B?ng phát minh sáng ch?
   B?ng phát minh sáng ch?
   日本...国产真实破苞视_精品久久香蕉国产线看观看亚洲_国产啪精品视频1314_97久久久久人妻精品区一

   <rp id="bbj0m"><object id="bbj0m"><blockquote id="bbj0m"></blockquote></object></rp>
   <th id="bbj0m"></th>
  3. <ruby id="bbj0m"><noframes id="bbj0m"><ol id="bbj0m"></ol></noframes></ruby>
   1. <th id="bbj0m"><track id="bbj0m"></track></th>